Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
« November 2018 »
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Entries by Topic
All topics  «
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
You are not logged in. Log in
download HTKK
Friday, 16 November 2018
download HTKK

tải phần mỠm htkk 3.8 2

Trong thá» i đại công nghệ phát triển, cấu hình phần cứng và phần má» m liên tiếp được nâng cấp để cải thiện tốc Ä‘á»™, tối Æ°u hiệu suất làm việc, Tổng cục thuế Ä‘ã khai triển và cho sá»­ dụng thể nghiệm phần má» m tÆ°Æ¡ng trợ kê khai thuế HTKK 4.0 vá»›i nhiá» u Æ°u Ä‘iểm, tính năng má»›i góp phần Ä‘Æ°Æ¡ng đại hóa công tác kê khai thuế và tạo Ä‘iá» u kiện thuận lợi nhất cho ngÆ°á» i ná»™p thuế. ứng dụng má»›i này tÆ°Æ¡ng thích tốt vá»›i ná» n móng các hệ Ä‘iá» u hành Windows má»›i nhất, dá»… sá»­ dụng và hiệu suất cao nhất.

tải phần mỠm htkk

HTKK là tải phần má» m HTKK má»›i nhất phần má» m kê khai thuế được phát hành bởi Tổng cục thuế nhằm mang tá»›i cho ngÆ°á» i dùng má»™t tiện ích kê khai thuế theo mã vạch tiện dụng, mau chóng và miá»…n phí, vá»›i HTKK bạn sẽ được tÆ°Æ¡ng trợ đầy đủ các mẫu giấy tá» và chỉ dẫn kê khai má»™t cách chi tiết và xác thá»±c nhất.

triển khai vận dụng tÆ°Æ¡ng trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc má»›i và công nghệ má»›i phiên bản 4.0.8 Ä‘áp ứng Quyết định số 1686/QÄ -BTC ngày 25/09/2018 của Bá»™ trưởng Bá»™ Tài chính Tổng cục Thuế thông tin khai triển áp dụng HTKK theo kiến trúc và công nghệ má»›i phiên bản 4.0.8 Ä‘áp ứng việc thống nhất Chi cục Thuế trá»±c thuá»™c Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1686/QÄ -BTC ngày 25/09/2018 của Bá»™ trưởng Bá»™ Tài chính đồng thá» i cập nhật má»™t số lá»—i/yêu cầu nghiệp vụ nảy sinh khi khai triển phiên bản 4.0.7

A. Tính năng má»›i của HTKK

HTKK Phiên bản 3.8.5

1. Nâng cấp chức năng kê khai “Giấy yêu cầu hoàn khoản thu ngân sách nhà nÆ°á»›c”:

Bổ sung thông tin “Lý do yêu cầu hoàn trả” khi kết xuất ra file XML.

Cập nhật hiển thị thông tin Cục thuế/Chi cục Thuế gá»­i đến trên Giấy Ä‘á» nghị hoàn, trong Ä‘ó:

Ä á»‘i vá»›i 04 Cục Thuế các tỉnh/thành phố Hà Ná»™i, TP. Hồ Chí Minh, Ä á»“ng Nai, Bình DÆ°Æ¡ng: Mặc định là cÆ¡ thuế quan quản lý của NNT, không cho sá»­a.

Ä á»‘i vá»›i các Cục Thuế còn lại: Mặc định là Cục Thuế, không cho sá»­a.

2. Nâng cấp chức năng kê khai "Báo cáo tình hình sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n (BC26/AC)": Bổ sung Ä‘iá» u kiện thắt nhập trÆ°á» ng thông tin cÆ¡ quan thuế chuyển đến (trong trÆ°á» ng hợp chuyển địa Ä‘iểm) trên mẫu 3.12 (Kỳ má» ng chung cuá»™c) Ä‘ính kèm mẫu BC26/AC.

Nâng cấp vận dụng HTKK để bổ sung má»™t số chức năng kê khai và buông hồ nguyên sÆ¡ thuếtheo yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, bao gồm:

– Giấy Ä‘á» nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nÆ°á»›c (mẫu 01/Ä NHT – dành cho hoàn thuế GTGT) ban hành kèm theo Thông tÆ° 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

– Bảng kê sá»­ dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm Thông tÆ° số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bá»™ Tài chính chỉ dẫn vá» việc phát hành, sá»­ dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tá»± in trên máy tính.

Bắt đầu từ ngày 07/05/2018, khi lập hồ sÆ¡ khai thuế can dá»± đến ná»™i dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân ná»™p thuế sẽ dùng các chức năng kê khai tại vận dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax

B. Tại sao phải nâng cấp phần má» m HTKK 4.0.7 thành phần má» m HTKK 4.0.8

- Tá» khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghÄ©a (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ lÆ°Æ¡ng, tiá» n công) mẫu 05/KK-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số ngÆ°á» i cần lao, chỉ tiêu [22] – Trong Ä‘ó: cá nhân ngụ có giao kèo cần lao, chỉ tiêu [24] – cá nhân chủ nghÄ©a ngụ, chỉ tiêu [25] – cá nhân chủ nghÄ©a không hàm tÆ°Æ¡ng trợ nhập dạng số tối Ä‘a 13 ký tá»±.

không cài được phần má» m há»— trợ kê khai thuế


Posted by hngdnsalihtkk at 2:19 AM EST
Post Comment | Permalink | Share This Post
Monday, 12 November 2018
Bảo đảmcai dat HTKK

htkk mới nhất 2018 tổng cục thuế

Trong thá» i đại công nghệ phát triển, cấu hình phần cứng và phần má» m liên tiếp được nâng cấp để cải thiện tốc Ä‘á»™, tối Æ°u hiệu suất làm việc, Tổng cục thuế Ä‘ã triển khai và cho sá»­ dụng thí nghiệm phần má» m tÆ°Æ¡ng trợ kê khai thuế HTKK 4.0 vá»›i nhiá» u Æ°u Ä‘iểm, tính năng má»›i góp phần Ä‘Æ°Æ¡ng đại hóa công tác kê khai thuế và tạo Ä‘iá» u kiện tiện lợi nhất cho ngÆ°á» i ná»™p thuế. vận dụng má»›i này tÆ°Æ¡ng hợp tốt vá»›i ná» n tảng các hệ Ä‘iá» u hành Windows má»›i nhất, dá»… sá»­ dụng và hiệu suất cao nhất.

huong dan tai HTKK

HTKK là phần má» m kê khai thuế được phát hành bởi Tổng cục thuế nhằm mang tá»›i cho ngÆ°á» i dùng má»™t tiện ích kê khai thuế theo mã vạch tiện dụng, mau chóng và miá»…n phí, vá»›i HTKK bạn sẽ được tÆ°Æ¡ng trợ đầy đủ các mẫu giấy má và chỉ dẫn kê khai má»™t cách chi tiết và chuẩn xác nhất.

triển khai vận dụng tÆ°Æ¡ng trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc má»›i và công nghệ má»›i phiên bản 4.0.8 Ä‘áp ứng Quyết định số 1686/QÄ -BTC ngày 25/09/2018 của Bá»™ trưởng Bá»™ Tài chính Tổng cục Thuế thông tin khai triển vận dụng HTKK theo kiến trúc và công nghệ má»›i phiên bản 4.0.8 Ä‘áp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trá»±c thuá»™c Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1686/QÄ -BTC ngày 25/09/2018 của Bá»™ trưởng Bá»™ Tài chính song song cập nhật má»™t số lá»—i/Ä‘á» nghị nghiệp vụ phát sinh khi khai triển phiên bản 4.0.7

A. Tính năng má»›i của HTKK

HTKK Phiên bản 3.8.5

1. Nâng cấp chức năng kê khai “Giấy Ä‘á» nghị hoàn trả khoản thu ngân sách quốc gia”:

Bổ sung thông tin “Lý do yêu cầu hoàn” khi kết xuất ra file XML.

Cập nhật hiển thị thông tin Cục thuế/Chi cục Thuế gá»­i đến trên Giấy yêu cầu hoàn, trong Ä‘ó:

Ä á»‘i vá»›i 04 Cục Thuế các tỉnh/thành phố Hà Ná»™i, TP. Hồ Chí Minh, Ä á»“ng Nai, Bình DÆ°Æ¡ng: Mặc định là cÆ¡ quan thuế quản lý của NNT, không cho sá»­a.

Ä á»‘i vá»›i các Cục Thuế còn lại: Mặc định là Cục Thuế, không cho sá»­a.

2. Nâng cấp chức năng kê khai "Báo cáo tình hình sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n (BC26/AC)": Bổ sung Ä‘iá» u kiện bức nhập trÆ°á» ng thông báo cÆ¡ thuế quan chuyển đến (trong trÆ°á» ng hợp chuyển địa Ä‘iểm) trên mẫu 3.12 (Kỳ ít rút cục) Ä‘ính kèm mẫu BC26/AC.

Nâng cấp vận dụng HTKK để bổ sung má»™t số chức năng kê khai và gieo rắc hồ sÆ¡ khai thuếtheo yêu cầu nghiệp vụ nảy, bao gồm:

– Giấy yêu cầu hoàn trả khoản thu ngân sách quốc gia (mẫu 01/Ä NHT – dành cho hoàn thuế GTGT) ban hành kèm theo Thông tÆ° 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

– Bảng kê sá»­ dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm Thông tÆ° số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bá»™ Tài chính chỉ dẫn vá» việc phát hành, sá»­ dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghÄ©a tá»± in trên máy tính.

Bắt đầu từ ngày 07/05/2018, khi lập hồ sÆ¡ khai thuế hệ trá» ng đến ná»™i dung nâng cấp nêu trên, loi HTKK tổ chức cá nhân chủ nghÄ©a ná»™p thuế sẽ dùng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.4, iHTKK 3.6.4, eTax

B. vì sao phải nâng cấp phần má» m HTKK 4.0.7 thành phần má» m HTKK 4.0.8

- Tá» khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân chủ nghÄ©a trả các khoản thu nhập từ tiá» n lÆ°Æ¡ng, tiá» n công) mẫu 05/KK-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số ngÆ°á» i cần lao, chỉ tiêu [22] – Trong Ä‘ó: cá nhân ngụ có hợp đồng lao Ä‘á»™ng, chỉ tiêu [24] – cá nhân ngụ, chỉ tiêu [25] – cá nhân không trú ngụ há»— trợ nhập dạng số tối Ä‘a 13 ký tá»±.

cài đặt htkk


Posted by hngdnsalihtkk at 9:20 PM EST
Post Comment | Permalink | Share This Post

Newer | Latest | Older